Tekst jednolity z dn. 22.08.19 r.
STATUT SPÓŁKI KOMANDYTOWO–AKCYJNEJ

§1.
1. Firma Spółki brzmi: „Food & Health Centrum Badawczo – Rozwojowe GLOKOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa – akcyjna”.
2. Siedzibą Spółki są Gliwice.
3. Spółka może używać skrótu firmy: „Food & Health Centrum Badawczo – Rozwojowe GLOKOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.” a poza granicami kraju odpowiednika tej nazwy w językach obcych.
4. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.
5. Czas trwania spółki jest nieoznaczony.

§ 2.
1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) PKD 10.61.Z Wytwarzanie produktów przemiału zbóż,
2) PKD 10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek,
3) PKD 10.86.Z Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej,
4) PKD 10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
5) PKD 11.07.Z Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych,
6) PKD 47.24.Z Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
7) PKD 47.29.Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
8) PKD 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
9) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.
10) PKD 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności.
2. Głównym przedmiotem działalności Spółki jest działalność sklasyfikowana PKD 10.71. Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek.
3. Jeżeli przedmiot działalności wymaga uzyskania koncesji, zezwolenia, licencji bądź wpisu do rejestru działalności regulowanej, podjęcie przez Spółkę działalności w tym zakresie możliwe jest po uprzednim uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych lub wpisów do właściwych rejestrów.

§3.
1. Komplementariuszem jest Centrum Badawczo – Rozwojowe GLOKOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach.
2. Komplementariusz może przenieść ogół praw i obowiązków na inną osobę.
3. Ogół praw i obowiązków komplementariusza może być przeniesiony na inną osobę bez konieczności uzyskania zgody pozostałych wspólników.

§4.
1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 180.000,00 zł (sto osiemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na:
a) 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 000001 do 100000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
b) 80000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od 00001 do 80000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.
2. Kapitał zakładowy zostanie pokryty w 1/2 jego wysokości przed zarejestrowaniem Spółki, a w pozostałej części do dnia 31 grudnia 2018 roku.
3. Akcje w kapitale zakładowym Spółki dzielą się na 100.000 (sto tysięcy) akcji serii A imiennych, o numerach od 000001 do 100000, które kolejno obejmą:
1) komplementariusz 50.000 akcji Serii A o nr od 000001 do 050000 o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł w zamian za wkład pieniężny w wysokości 50.000,00 zł,
2) akcjonariusz Jarosław Kołodziejczyk obejmie 40.000 akcji Serii A o nr od 050001 do 090000 o łącznej wartości nominalnej 40.000,00 zł w zamian za wkład pieniężny w wysokości 40.000,00 zł,
3) akcjonariusz Tomasz Kraszewski obejmie 4.000 akcji Serii A o nr od 090001 do 094000 o łącznej wartości nominalnej 4.000 zł w zamian za wkład pieniężny w wysokości 4.000,00 zł.
4) akcjonariusz Jan Juszczyński obejmie 4.000 akcji Serii A o nr od 094001 do 098000 o łącznej wartości nominalnej 4.000 zł w zamian za wkład pieniężny w wysokości 4.000,00 zł.
5) Witold Oleksy 2.000 akcji Serii A o nr od 098001 do 100000 o łącznej wartości nominalnej 2.000 zł w zamian za wkład pieniężny w wysokości 2.000,00 zł.
6) Akcjonariusz Jarosław Antoni Kołodziejczyk obejmie 80000 akcji serii B o numerach od 00001 do 80000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w zamian za wkład pieniężny w wysokości 1.600.000,00 zł (jednego miliona sześciuset tysięcy złotych).

§5.
1. Walne Zgromadzenie zwołuje Komplementariusz. Walne Zgromadzenie może się odbywać w siedzibie oraz w Tychach.
2. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu Komplementariusza, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa wybiera się przewodniczącego.
3. Prawo głosu może być wykonywane przed pełnym pokryciem akcji.
4. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu spółek handlowych.
5. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin.

§6.
1. Rada Nadzorcza składa się z 3 osób.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje oraz odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Kadencja członka Rady Nadzorczej wynosi 5 lat.
4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji.
5. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa w razie jego śmierci, rezygnacji, odwołania, bądź upływu kadencji.
6. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu spółek handlowych.
7. Walne zgromadzenie może uchwalić regulamin Rady Nadzorczej.
8. Dopuszcza się podejmowanie uchwał przez radę nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
9. Członkowie rady nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej.

§7.
1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31.12.2019 r.